Over Pensio B

Pensio B, opgericht in januari 2007, is een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) dat sectorale pensioenplannen beheert zoals het Construo Plan.

Wat is een OFP?

Een organisme voor de financiering van pensioenen (OFP) is een instelling die opgericht wordt om arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen te beheren. OFP's zijn onderworpen aan de wet van 27 oktober 2006 betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfsvoorzieningen.
 

Sectorplannen

Sectorplannen zijn plannen die van toepassing zijn op alle werknemers van een bepaalde sector. Een sectorpensioenplan komt tot stand via een collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin wordt bepaald wie de inrichter is. De inrichter moet een paritair samengestelde rechtspersoon zijn, zoals een Fonds voor Bestaanszekerheid.
 

Construo Plan

De inrichter van het Construo Plan is fbzp-fsep Constructiv. Dit plan wordt beheerd door Pensio B. Op basis van het pensioenreglement en het solidariteitsreglement kan je als arbeider uit de bouwsector op je pensioenleeftijd een kapitaal of rente ontvangen. Als je zou overlijden vóór je pensioen, dan komt het pensioenbedrag toe aan je begunstigde(n).

Lees meer over Pensio B in ons Jaarverslag.


 

Informatie inzake duurzaamheid (Europese verordening SFDR)


De Europese verordening SFDR legt een reeks verplichtingen tot informatieverschaffing over de risico's inzake "duurzaamheid" op aan financiëlemarktdeelnemers. Deze risico's hebben betrekking op gebeurtenissen of situaties op ecologisch, sociaal of governancegebied die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van een financieel product. Volgens de verordening is Pensio B een financiële marktdeelnemer en is het pensioenplan Construo een financieel product.   
Pensio B voert evenwel geen promotie voor zijn pensioenplan, want de begunstigden worden automatisch aangesloten. Zij kunnen dus geen beleggingskeuze maken. Bovendien promoot Pensio B de ecologische, sociale of governancekenmerken van het pensioenplan niet.

Bijgevolg maakt Pensio B geen kwantitatieve analyse inzake duurzaamheid en brengt het geen verslag uit van de negatieve gevolgen van zijn beleggingen op het vlak van duurzaamheid.

De aanpak van Pensio B is momenteel ook gerechtvaardigd vanwege de omvang en de aard van zijn activiteiten (proportionaliteitsbeginsel).