Invoering sectoraal pensioenplan bedienden

Vanaf 1 januari 2023 wordt in PC200 ook een sectoraal aanvullend pensioenplan ingevoerd voor de bedienden actief in de bouwsector, de Bouwbedienden (het SAP Bouwbedienden), zie de desbetreffende cao. Dit is een eerste stap in de harmonisatie van de aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden met de bedoeling om tegen 1 januari 2030 tot een geharmoniseerd plan voor alle werknemers ten belope van 2,65% van het loon te komen.

De patronale bijdrage bedraagt op 1 januari 2023 1,30% van het aan RSZ-bijdragen onderworpen brutoloon aangegeven onder de DmfA bezoldigingscodes 1, 3 en 4, vermenigvuldigd met 1,0368. Om elke onderneming de mogelijkheid te geven de nodige stappen te ondernemen zal de eerst inning pas gebeuren vanaf 1 januari 2024. Gedurende het eerste jaar zal de bijdrage bijgevolg uitzonderlijk 2,6% zijn.

 

Wat betekent dit voor uw onderneming ?

 
A) Indien u geen bedienden tewerkstelt, heeft de invoering van het SAP Bouwbedienden op dit moment geen impact voor u en is deze communicatie niet op u van toepassing.
 
B) Indien u enkel bedienden tewerkstelt die vallen onder een ander paritair comité dan PC200, dan heeft de invoering van het SAP Bouwbedienden op dit moment geen impact voor u en is deze communicatie niet op u van toepassing.
 
C) Indien u PC200 bedienden* tewerkstelt in dezelfde technische bedrijfseenheid** waar ook (een deel van) uw arbeiders uit de bouwsector (PC124) werken, dan is deze communicatie wel op u van toepassing en zijn er drie mogelijke scenario's.
 
*  Dit zijn de bedienden die vallen onder PC200 die niet toegewezen zijn aan een specifieke ondernemingsactiviteit  anders dan bouw
** De “technische bedrijfseenheid” is een begrip dat gebruikt wordt bij de sociale verkiezingen of in het kader van RSZ-verminderingen en valt niet noodzakelijk samen met de juridische entiteit


--> Als u binnen uw bedrijf meerdere ondernemingsactiviteiten (OA) uitoefent en u hebt bedienden onder PC200 die toegewezen zijn aan één van de specifieke OA andere dan bouw, dan worden deze bedienden niet als Bouwbedienden beschouwd. Zij moeten aangegeven worden onder een ander kengetal dan bouw.

--> Als u na 1 januari 2023 wel PC200 bedienden zou tewerkstellen die (deels) werken in uw bouwactiviteit, dan neemt u op dat moment best onmiddellijk contact op met uw patronale organisatie of uw sociaal secretariaat om na te gaan of en vanaf wanneer deze bedienden moet worden aangesloten aan het SAP Bouwbedienden.

 
Heeft u nog vragen? 
  • Bekijk onze FAQs, misschien staat het antwoord er al bij!
  • Heeft u nog geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw patronale organisatie,  uw sociaal secretariaat of met ons via het mailadres info@fbzp.be.
 
U heeft enkel werknemers PC124 + PC200                                                                                              <-->                                  U heeft PC124 + PC200 + arbeiders onder 1 of
meerdere andere PC’s

Niet gevonden wat je zocht?

Heeft u nog geen antwoord gevonden? Neem contact op met uw patronale organisatie,  uw sociaal secretariaat of