Disclaimer

Algemeen

De website www.pensiob.be heeft als doel u informatie te verstrekken over het aanvullend sectoraal pensioen van de bouwsector paritair comité nr 124).
 
Om de website beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen automatisch ‘cookies' op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site. In de helpfunctie van uw internetbrowser kunt u lezen hoe u ze kunt weigeren of verwijderen.

De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing bij elk bezoek aan de website van Pensio B. De bepalingen uit deze disclaimer zijn van toepassing op alle producten, diensten, documenten, modellen en inlichtingen die beschikbaar gesteld worden op de website van Pensio B.
Door de website van Pensio B te bezoeken gaat de bezoeker uitdrukkelijk en onvoorwaarlijk akkoord met alle bepalingen uit deze disclaimer.        

De bepalingen uit deze disclaimer kunnen op elk ogenblik aangepast worden door Pensio B. De toepasbare voorwaarden zijn de voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik van de verbinding.
 

Gebruik en inhoud

 De website van Pensio B is bedoeld om algemene informatie te verstrekken over de diverse activiteiten van Pensio B. De informatie op de website is in geen enkel geval bedoeld om de officiële, wettelijke en reglementaire teksten die de diverse activiteiten van Pensio B regelen, te vervangen.

Niettegenstaande Pensio B er altijd naar streeft om actuele en correcte informatie te verspreiden, garandeert Pensio B noch de juistheid of de exhaustiviteit van deze informatie noch zijn geschiktheid voor de persoonlijke situatie van de gebruiker.

De informatie op de website van Pensio B kan in geen enkel geval beschouwd worden als een verbintenis van deze laatste om van zijn diensten te genieten.

Pensio B kan niet waarborgen dat zijn website volledig gevrijwaard is van onderbrekingen, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen.

De gebruiker aanvaardt dat de toegang tot/het gebruik van de website op zijn eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Pensio B is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor het verlies van gegevens of gederfd inkomen, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op zijn website, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.
 

Bescherming van persoonsgegevens

 De meeste inlichtingen op de website van Pensio B kunnen vrij geraadpleegd worden zonder vastlegging van persoonsgegevens.
In bepaalde gevallen moet de gebruiker echter persoonsgegevens verstrekken.

Pensio B verbindt er zich toe elke reglementering betreffende de persoonlijke levenssfeer te respecteren. Voor elke info betreffende de verwerking van uw gegevens kan u de privacy-pagina van deze website consulteren OF ons een e-mail sturen.
 

Intellectuele eigendom

De website van Pensio B en de inhoud ervan is beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten en bescherming van de intellectuele eigendom.

Tenzij anders bepaald behoren alle auteursrechten op deze website (aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, reproductie, vertaling van de website, de inhoud of een gedeelte ervan, onder eender welke vorm en met om het even welk middel) toe aan Pensio B.

Pensio B geeft toestemming om materiaal van de website te halen voor persoonlijk gebruik. De opslag en de reproductie van de website van Pensio B voor commerciële doeleinden is strikt verboden. De mededeling in verband met de bestaande auteursrechten moet op elke kopie vermeld worden ('Bron: website van Pensio B').
 

Links naar andere sites

De website bevat links naar andere websites die de gebruiker kunnen interesseren. Pensio B is echter niet verantwoordelijk voor deze websites, noch voor de inhoud ervan, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens.
 

E-mail

In verband met de verzending van e-mails (elektronische berichten) wil Pensio B in herinnering brengen dat gebruikers een e-mail altijd op eigen risico gebruiken en dat Pensio B elke verantwoordelijkheid afwijst voor enerzijds de schade die het gebruik van een e-mail kan veroorzaken en voor anderzijds het gebruik en de vertrouwelijkheid die aan een e-mail verbonden kunnen worden.
 

Toepasselijk recht

De bepalingen uit deze disclaimer ressorteren volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.